Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Wat is de Thuiskopieregeling?

Volgens de Auteurswet mogen consumenten voor eigen oefening,  studie of gebruik een kopie maken van een auteursrechtelijk werk. Dit gebruik mag uiteraard niet commercieel van aard zijn en daarnaast schrijft de wet voor dat dit beperkt moet blijven tot één of enkele kopieën.
 
Deze vergoeding hoeft per drager maar één keer te worden betaald, door de fabrikant of importeur van die drager. De Minister van Justitie heeft Stichting de Thuiskopie aangewezen om deze Thuiskopievergoedingen te incasseren en verdelen. Ook heeft hij (op basis van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties) een College van Toezicht aangesteld, dat toeziet op een correcte uitvoering van deze opdracht. De Thuiskopievergoeding biedt de auteursrechthebbenden een gedeeltelijke compensatie voor de inkomsten die zij mislopen doordat hun werk gekopieerd wordt. Zie voor verdere informatie: www.thuiskopie.nl.
 
 
 
 
© copyright 2022 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten