Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Stichting Reprorecht

Het maken van een fotokopie van auteursrechtelijk beschermd werk voor privé gebruik is toegestaan, mits dit beperkt blijft tot kleine gedeelten uit boeken of artikelen uit dagbladen of tijdschriften. Dit geldt overigens ook voor kleine gedeelten van een partituur of de partijen van een muziekwerk en voor foto’s en illustraties die zijn opgenomen in tijdschriften, kranten of boeken. De kopieën mogen echter niet aan anderen afgegeven worden, zo stelt de Auteurswet.
 
Via een aparte regeling is het echter voor onderwijs, bibliotheken, overheidsinstellingen en andere instellingen mogelijk fotokopieën voor intern gebruik door anderen te maken (namelijk aan respectievelijke leerlingen, andere bibliotheken voor onderlinge uitlening en aan eigen ambtenaren) mits daarvoor een billijke vergoeding aan de Stichting Reprorecht wordt betaald. Deze regeling geldt sinds 2003 ook voor het bedrijfsleven. Tegen eenzelfde vergoeding mag voor de eigen medewerkers van het bedrijf fotokopieën gemaakt worden voor intern gebruik.
Op deze wijze biedt de Auteurswet elke organisatie of onderneming de mogelijkheid auteursrechtelijke werken te fotokopiëren.
 
Stichting Reprorecht is opgericht door uitgevers en auteurs en in 1985 heeft de Minister van Justitie Stichting Reprorecht aangewezen als organisaties met de wettelijke bevoegdheid deze specifieke reprorechtgelden te innen bij publiek en bedrijfsleven en weer uit te keren aan rechthebbenden. De vergoedingen worden naar rato verdeeld onder auteurs en uitgevers, op basis van een door de overheid goedgekeurd reglement. Hierin staat dat van de door de uitgevers ontvangen reprorechtvergoedingen voor tenminste 50% worden uitgekeerd aan auteurs van de werken die deze omzet hebben gegenereerd.
 
Reprorecht incasseert ook voor buitenlandse auteursrechthebbenden. Deze gelden worden op basis van zogenaamde contracten met buitenlandse zusterorganisaties uitgekeerd.
 
Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) is aangesteld om toe te zien op een correcte uitvoering van de taken van Reprorecht.
 
Stichting Reprorecht heeft haar uitvoerende werkzaamheden ondergebracht bij Cedar B.V. Verder is Reprorecht vertegenwoordigd in de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E). Hierdoor heeft Reprorecht zich tevens verbonden aan de Gedragscode voor Collectieve beheersorganisaties.

Korte informatie

Stichting Reprorecht
RECHTHEBBENDEN
  • Auteurs
  • Uitgevers


GEBRUIKERS EN BETALINGSPLICHTIGEN

  • Bedrijfsleven
  • Onderwijsinstellingen
  • Bibliotheken
  • Overheid
  • Overige instellingen werkzaam in het algemeen belang


LINKS
Ga naar de website.

 

AANVERWANTE STICHTINGEN
Reprorecht keert direct uit aan uitgevers en ‘hun’ auteurs, maar ook via buitenlandse zusterorganisaties en via:
  • Lira (Auteurs, bewerkers, scenarioschrijvers en freelance journalisten) www.lira.nl
  • NUV (Groep Algemene Uitgevers en Groep Publiekstijdschriften) www.nuv.nl
  • Pictoright (Fotografen, illustratoren en ontwerpers) www.pictoright.nl
 
 
© copyright 2023 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten