Centrum voor dienstverlening auteurs- en aanverwante rechten

Federatie Auteursrechtbelangen

De Stichting Federatie Auteursrechtbelangen - Organisatie voor auteursrecht en naburige rechten is het samenwerkingsverband tussen het Platform Makers, het Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E. 

De Federatie is in september 2012 ontstaan door een statutenwijziging van de Stichting Auteursrechtbelangen die al sinds 1984 bestond. Het Platform Makers wordt gevormd door een twintigtal beroeps- en belangenorganisaties van auteurs en uitvoerende kunstenaars. Het Platform Creatieve Media Industrie bundelt de krachten van bestaande uitgevers- en producentenorganisaties. In VOI©E zijn alle 17 in Nederland actieve collectieve beheersorganisaties (CBO's) verenigd. 

Doelstelling
De Federatie heeft als doelstellingen het vergroten en versterken van het draagvlak voor het auteursrecht, en de bescherming en verbetering van de positie van de rechthebbenden. Elk van de drie platforms stelt autonoom het beleid vast voor zijn specifieke werkterrein c.q. zijn gebied van belangenbehartiging. In de Federatie kan worden besproken op welke terreinen en op welke wijze afstemming en overleg en zo gewenst gezamenlijk optreden plaatsvindt.

Taken
De gemeenschappelijke taken van de Federatie zijn als volgt samen te vatten:
- voorbereiding en vaststelling gezamenlijke standpunten en bevordering hiervan;
- informatie-uitwisseling en het bieden van een platform voor gecoördineerd optreden;
- voorlichting over en promotie van het auteursrecht en de naburige rechten;
- aansturing van collectieve handhaving.
 
Bestuur en Federatieraad
De Federatie is een stichting met een onafhankelijke voorzitter. De drie platforms vormen de aangeslotenen bij de Federatie. Ieder platform is vertegenwoordigd in het bestuur met drie zetels. Daarnaast behouden aangeslotenen van de platforms invloed op de beleidsontwikkeling van en besluitvorming binnen de Federatie door middel van participatie in de Federatieraad. Elk platform heeft vier afgevaardigden, niet zijnde bestuursleden, die stemrecht hebben in de Federatieraad. 

Links

Ga naar de website
www.auteursrecht.nl

 
 
© copyright 2024 CEDAR B.V. Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten